ƏSGƏR MARŞI

Musiqisi Cavanşir Quliyevin,
sözləri Əli Kaminindir.

Vətən məni yetişdirib
Bu ellərə yolladı,
Bu torpağa qurban deyib
Allaha ismarladı.
“Boş oturma, çalış, - dedi, -
Xidmət eylə Vətənə.
Südüm sənə halal olmaz,
Sən baş əysən düşmənə”.

Marş irəli! Marş irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri
Azərbaycan əsgəri!

Yastığımız Vətən daşı,
Yorğanımız qar olsun.
Biz bu yoldan dönər olsaq,
Namus bizə ar olsun!
Nə gözəldir ölmək bizə
Sevimli Vətən üçün,
Yanar ürək yurd eşqilə
Daima için-için.

Marş irəli! Marş irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri Azərbaycan əsgəri!

SÖZ EHTİYATI
  1. Şeirin hansı misralarında “vətən” və “ana” anlayışları eyniləşdirilir?
  2. “İsmarladı” sözünün şeirdəki mənasına uyğun olanını müəyyən et.

    A) tapşırdı
    B) dedi
    C) dua etdi