Bütün rasional ədədlər çoxluğu Q hərfi ilə işarə edilir. Deməli,

Natural ədədlər çoxluğu tam ədədlər çoxluğunun, tam ədədlər çoxluğu isə rasional ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur: NZQ. Rasional ədədlər çoxluğu da natural ədədlər və tam ədədlər çoxluğu kimi sonsuz çoxluqdur.

Rasional ədədlər üzərində toplama, çıxma, vurma, bölmə və qüvvətə yüksəltmə əməllərini yerinə yetirmək mümkündür və bu əməllərin nəticəsi də rasional ədəddir.

Çalışmalar
 1. Aşağıdakı təkliflərdən hansılar doğrudur? Cavabınızı nümunələrlə izah edin.

  1. hər bir rasional ədəd həm də natural ədəddir;
  2. hər bir tam ədəd həm də rasional ədəddir;
  3. hər bir tam ədəd həm də natural ədəddir;
  4. hər bir natural ədəd həm də tam ədəddir;
  5. 0 rasional ədəddir, 1 rasional ədəd deyil;
  6. hər bir natural ədəd həm də rasional ədəddir.
 2. –27 ədədini məxrəci hər hansı natural ədəd olan, məsələn, -27
  1
  ve ya -54
  2
  şəklində kəsr ədəd kimi göstərmək olar. –1,2; – 0,33; -3 8
  15
  ; 6; 0; 12; 4,1; 53,2 ədədlərini məxrəci hər hansı natural ədəd olan kəsr şəklində necə göstərərsiniz?
 3. 1) -7; 0; 9; 12; 100 ədədlərini məxrəci: a) 1; b) 3 olan kəsr şəklində yazın.
  2) -3,2; -0,8; 4,5; 83,5 ədədlərini məxrəci: a) 10; b) 1000 olan kəsr şəklində yazın.
 4. Elə ədəd yazın ki:

  1. həm tam, həm də rasional ədəd olsun;
  2. kəsr ədəd olmasın, rasional ədəd olsun;
  3. tam ədəd olsun, natural ədəd olmasın.
  4. qarışıq ədəd olsun.
 5. Verilmiş A və B çoxluqlarının elementləri tam ədədlər olan alt çoxluqlarını yazın.
  A={14; 3,5; –5; 0; – 8,2; 4
  9
  ; – 82}, B= {-11
  15
  ; – 22,3; – 11; 1,7; 17; 22,1; 0,93}
 6. Əməlləri yerinə yetirin, alınmış nəticələrin hansı ədədlər çoxluğuna aid olduğunu söyləyin:

  a) 7,3 + (– 22,8);        b) 3
  4
  - (-0,25)        c) -21
  44
  + 7
  22
  ;