Rasional ədədlər çoxluğu Q hərfi ilə işarə edilir. Natural ədədlər çoxluğu tam ədədlər çoxluğunun, tam ədədlər çoxluğu isə rasional ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur: NZQ. Rasional ədədlər çoxluğu da natural ədədlər və tam ədədlər çoxluğu kimi sonsuzdur.

Rasional ədədlər üzərində toplama, çıxma, vurma, bölmə və qüvvətə yüksəltmə əməllərini yerinə yetirmək mümkündür.

Çalışmalar
 1. Aşağıdakı təkliflərdən hansılar doğrudur? Cavabınızı nümunələrlə izah edin.

  1. hər bir rasional ədəd həm də natural ədəddir;
  2. hər bir tam ədəd həm də rasional ədəddir;
  3. hər bir tam ədəd həm də natural ədəddir;
  4. hər bir natural ədəd həm də tam ədəddir;
  5. 0 rasional ədəddir, 1 rasional ədəd deyil;
  6. hər bir natural ədəd həm də rasional ədəddir.
 2. –27 ədədini məxrəci hər hansı natural ədəd olan, məsələn, -27
  1
  ve ya -54
  2
  şəklində kəsr ədəd kimi göstərmək olar. –1,2; – 0,33; -3 8
  15
  ; 6; 0; 12; 4,1; 53,2 ədədlərini məxrəci hər hansı natural ədəd olan kəsr şəklində necə göstərərsiniz?
 3. Verilmiş ədədləri məxrəci:
  a) 1; b) 3; c) 10; ç) 1000 olan kəsr şəklində yazın: –7; – 3,2; – 0,8; 9; 0; 21; 7.
 4. Elə ədəd yazın ki:

  1. həm tam, həm də rasional ədəd olsun;
  2. kəsr ədəd olmasın, rasional ədəd olsun;
  3. tam ədəd olsun, natural ədəd olmasın.
 5. Verilmiş A və B çoxluqlarının elementləri tam ədədlər olan alt çoxluqlarını yazın.
  A={14; 3,5; –5; 0; – 8,2; 4
  9
  ; – 82}, B= {-11
  15
  ; – 22,3; – 11; 1,7; 17; 22,1; 0,93}
 6. Əməlləri yerinə yetirin, alınmış nəticələrin hansı ədədlər çoxluğuna aid olduğunu söyləyin:

  a) 7,3 + (– 22,8);        b) 3
  4
  - (-0,25)        c) -21
  44
  + 7
  22
  ;

  ç) – 12,4 ∙ 0,2;        d) 5
  6
  :   -1
  2
  + 1
  3
           e) -4,6 +   -9,2 - 4 2
  3